Nieuwe maatregelen WWZ, Payroll en minimum(jeugd)loon

Nieuwe maatregelen WWZ, Payroll en minimum(jeugd)loon

Gepubliceerd op 21 april 2016

Payrolling / Motie-Hamer
Minister Asscher heeft aangekondigd dat op dit moment de voorgenomen beperking van payrolling niet door gaat. Er is geen overeenstemming bereikt binnen het kabinet en ook de Stichting van de Arbeid kwam niet tot een eensluidend advies.

De minister komt er bij de behandeling van de begroting SZW (november/december 2017) op terug. De ABU verwacht geen maatregelen meer gedurende deze kabinetsperiode en is blij met dit resultaat waarvoor wij volop hebben gelobbyd.

Wet werk en zekerheid
Voor seizoensarbeid worden de mogelijkheden voor cao-partijen verruimd om de onderbrekingstermijn in de keten van contracten voor bepaalde tijd terug te brengen van zes tot drie maanden. Voor sectoren met veel seizoensarbeid wordt hiermee weer meer contractflexibiliteit mogelijk.

De ABU gaat na hoe deze mogelijkheid ook benut kan worden voor uitzendondernemingen die in het kader van seizoensarbeid uitzenden.

De transitievergoeding bij ontslag na twee jaar ziekte gaat de werkgever van UWV vergoed krijgen.

Loondoorbetaling bij ziekte
De loonsanctie bij wel of niet, het te laat of te vroeg inzetten van een tweede spoortraject vervalt. Ook kan de werkgever een vervroegde IVA-keuring aanvragen als duidelijk is dat de werknemer niet meer kan werken. Dat kan al na drie maanden ziekte.

Minimumjeugdloon
De leeftijd van het minimumloon wordt in een eerste stap verlaagd naar 22 jaar. Dat betekent een verhoging van het minimumjeugdloon: de staffels voor jongeren van 18 tot 21 jaar worden ook aangepast. Afgesproken is dat de hogere loonkosten van werkgevers worden gecompenseerd. Hoe dat precies vorm krijgt is nog onduidelijk. Er komt pas een tweede stap van verlaging van de leeftijd van het minimumloon naar 21 jaar als de werkgelegenheidseffecten zijn geëvalueerd.

De ABU vindt het belangrijk dat deze maatregelen de werkgelegenheid van jongeren niet belemmeren. Jongeren zijn een belangrijke doelgroep voor uitzendondernemingen en hun opdrachtgevers. En uitzendwerk is voor jongeren van belang om werkervaring op te doen en is een opstap naar de arbeidsmarkt. Loonkostenneutraliteit is bepalend voor het effect op de werkgelegenheid van jongeren.

Inhoudingen op het minimumloon
Het kabinet gaat twee uitzonderingen op het verbod op inhoudingen op het wettelijk minimumloon toestaan: voor huisvestingskosten en ziektekostenverzekeringskosten. Daarmee kunnen werkgevers deze kosten voor hun werknemers blijven betalen en inhouden op het loon. Het inhoudingenverbod met de uitzonderingen zal ingaan op 1 januari 2017 en de voorwaarden worden nader uitgewerkt.

De ABU heeft het afgelopen jaar hard gepleit voor deze maatregel. De uitzondering is een belangrijke voorwaarde om op een bonafide, goed gereguleerde en goed georganiseerde manier huisvesting en ziektekostenverzekering van flexmigranten te regelen. Zonder de uitzondering ontstaat er dus een groot risico dat de huisvesting van flexmigranten weer afglijdt naar het ‘zwarte’ circuit.

De ABU vindt het van groot belang dat het een praktisch goed uitvoerbare uitzonderingsregeling wordt.

Minimumuurloon
Het kabinet wil een wettelijk minimumuurloon invoeren, maar omdat nog onvoldoende duidelijk is wat voor effecten dit heeft, gaat het kabinet dit eerst verder onderzoeken in samenspraak met sociale partners.

De ABU ziet dit met belangstelling tegemoet en zal dit op de voet volgen en sociale partners in de Stichting van de Arbeid van input voorzien.