Vakantiereglement

De ABU CAO biedt de mogelijkheid een vakantiereglement op te stellen. WERQ heeft hiervoor gekozen. Het reglement is geschreven voor jou als flexwerker wanneer je werkzaam bent voor WERQ.

Algemeen

 1. Het vakantiejaar loopt gelijk aan het kalenderjaar.
 2. Elk schriftelijk verzoek van flexwerker aan WERQ voor vakantie/verlof zal zoveel als mogelijk worden gehonoreerd conform de wensen van de flexwerker na overleg met de opdrachtgever.

(Verplichte) vakantiedagen

 1. De flexwerker heeft jaarlijks recht op minimaal één vakantieperiode van ten minste twee aaneengesloten weken. WERQ kan hier uitsluitend op basis van een zwaarwegende bedrijfsbelang van afwijken. In dergelijke gevallen heeft de flexwerker minimaal recht op tweemaal een vakantie van een aangesloten week.
 2. Voor de flexwerkers geldt een verplichte opname van (een) vakantiedag (en) tijdens bedrijfssluiting van de opdrachtgever waar de flexwerker werkzaam is. Alle opgebouwde vakantie-uren worden volledig opgenomen, afgerond op het aantal uren waaruit een werkdag normaliter bestaat.
  Voorbeeld: Een flexwerker heeft 20 uur opgebouwd. Een normale werkdag bestaat uit 8 uur. In dit voorbeeld wordt 2 x 8 uur uitbetaald. Het restant van 4 uur blijft staan.
 3. Ten aanzien van (verplichte) vakantiedagen geldt dat deze in mindering komen op het vakantietegoed.
 4. Indien er in fase A niet voldoende vakantiedagen zijn opgebouwd voor de periode van de verplichte bedrijfssluiting zal ten hoogste het aantal tot dan opgebouwde vakantiedagen worden uitbetaald. Indien er in fase B niet voldoende vakantiedagen zijn opgebouwd voor de periode van de verplichte bedrijfssluiting zullen deze verrekend worden met de nog op te bouwen vakantiedagen. Indien er hierdoor een negatief tegoed ontstaat bij vroegtijdige uitdiensttreding zal dit worden verrekend. Flexwerkers worden bij plaatsing geïnformeerd over bedrijfssluiting bij een opdrachtgever.
 5. Indien de flexwerker fase A zonder beding heeft voltooid en in fase B is ingestroomd volgt automatisch uitbetaling van het nog niet opgenomen kort verzuim.
 6. Indien een fase A met uitzendbeding wordt opgevolgd door een detacheringsovereenkomst volgt automatisch uitbetaling van het nog niet opgenomen kort verzuim.
 7. Flexwerker neemt vakantie-uren zoveel mogelijk in het desbetreffende kalenderjaar op. Vakantiedagen van het afgelopen kalenderjaar dienen opgenomen te worden vóór 1 april in het daaropvolgende jaar. Niet opgenomen uren worden na 1 september uitbetaald.
 8. Bij uitdiensttreding vindt uiterlijk binnen 6 weken de eindafrekening van de opgebouwde reserveringen plaats.

Opnemen van vakantiedagen/uren

Een flexwerker mag maximaal het aantal vakantiedagen/uren opnemen die normaal gesproken ook gebruikelijk zijn als arbeidsduur per week bij de opdrachtgever.

Voorbeeld: De gebruikelijke arbeidsduur is 36 uur per week. Er kunnen dus maximaal 36 vakantieuren opgenomen worden als een flexwerker een hele week vrij wil nemen. Werkt de flexwerker 20 uur dan kunnen er nog maximaal 16 vakantieuren voor die week opgenomen worden.

Het doorgeven van vakantie-uren kan op 2 manieren:

 1. Het aantal vakantie-uren wordt ingevuld in het Online Urenportaal of de Flexwrapp.
 2. Het aantal vakantie-uren en de data wordt vermeld in een mail naar info@werq.nl.

Vakantiegeld

 1. Vakantiegeld en eventueel kort verzuim wordt in de eerste week van juni uitbetaald.
 2. Indien flexwerker aaneengesloten vakantie opneemt van tenminste 5 werkdagen, keert WERQ het opgebouwde vakantiegeld op verzoek eerder dan de eerste week van juni uit.

Meer informatie over jouw Opgebouwde Reserveringen.

Heb je vragen over het vakantiereglement van WERQ?

Neem dan contact met ons op.